Krav til HMS kurs for daglig leder

Startup Stock Photos

Arbeidsmiljøloven sier tydelig at daglig leder skal gjennomgå HMS opplæring:

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Kravene til innhold kan komme i forskrift, men det har ennå ikke skjedd. Enn så lenge er det Arbeidstilsyntes veiledninger som spesifiserer kravene til HMS kurs for ledere.

Disse veiledningene sier blant annet at kurset skal ta for seg disse temaene spesielt:

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
  • Inkluderende arbeidsliv

Om hvordan opplæringen skal gjennomføres sier veiledningen følgende:

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.

Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetanseheving

Våre HMS kurs forholder seg derfor til både innholds- og gjennomføringskrav gitt av Arbeidstilsynet.