Kurseksamen for Akvakultur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hva er en SHA plan?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

26) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

27) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten