Kurseksamen for Akvakultur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

26) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

27) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten