Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten