Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hva er en SHA plan?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten