Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hva er en SHA plan?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten