Kurseksamen for Avfall og gjenvinning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Hva er en SHA plan?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten