Kurseksamen for Avfall og gjenvinning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hva er en SHA plan?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten