Kurseksamen for Avløpsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten