Kurseksamen for Avløpsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten