Kurseksamen for Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hva er en SHA plan?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

26) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

27) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten