Kurseksamen for Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

26) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

27) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten