Kurseksamen for Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hva er en SHA plan?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

27) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten