Kurseksamen for Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Hva er en SHA plan?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

26) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

27) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten