Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hva er en SHA plan?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten