Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten