Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Hva er en SHA plan?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten