Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hva er en SHA plan?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten