Kurseksamen for Bergverksdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten