Kurseksamen for Bergverksdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

26) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten