Kurseksamen for Byggebransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

5) Hva er en SHA plan?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

27) Trenger alle bedrifter verneombud?

28) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten