Kurseksamen for Byggebransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Trenger alle bedrifter verneombud?

27) Hva er en SHA plan?

28) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten