Kurseksamen for Byggebransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hva er en SHA plan?

26) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

27) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

28) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten