Kurseksamen for Byggebransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hva er en SHA plan?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

26) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

27) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

28) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten