Kurseksamen for Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten