Kurseksamen for Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten