Kurseksamen for Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten