Kurseksamen for Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten