Kurseksamen for Detaljhandel

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Hva er en SHA plan?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten