Kurseksamen for Detaljhandel

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hva er en SHA plan?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

26) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten