Kurseksamen for Detaljhandel

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Hva er en SHA plan?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten