Kurseksamen for Detaljhandel

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Hva er en SHA plan?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten