Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten