Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten