Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten