Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten