Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten