Kurseksamen for Drift av underholdningsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hva er en SHA plan?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten