Kurseksamen for Drift av underholdningsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hva er en SHA plan?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten