Kurseksamen for Drift av underholdningsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hva er en SHA plan?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten