Kurseksamen for Drift av underholdningsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hva er en SHA plan?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten