Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Hva er en SHA plan?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten