Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Hva er en SHA plan?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten