Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten