Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hva er en SHA plan?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten