Kurseksamen for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Hva er en SHA plan?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten