Kurseksamen for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Hva er en SHA plan?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten