Kurseksamen for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hva er en SHA plan?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten