Kurseksamen for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Hva er en SHA plan?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten