Kurseksamen for Engroshandel med kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hva er en SHA plan?

19) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten