Kurseksamen for Engroshandel med kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten