Kurseksamen for Engroshandel med kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hva er en SHA plan?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten