Kurseksamen for Grafisk produksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten