Kurseksamen for Grafisk produksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hva er en SHA plan?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten