Kurseksamen for Grafisk produksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hva er en SHA plan?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten