Kurseksamen for Grafisk produksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Hva er en SHA plan?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten