Kurseksamen for Grafisk produksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hva er en SHA plan?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten