Kurseksamen for Handel med motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hva er en SHA plan?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten