Kurseksamen for Handel med motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hva er en SHA plan?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten