Kurseksamen for Handel med motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Hva er en SHA plan?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten