Kurseksamen for Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

27) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

28) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

29) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten