Kurseksamen for Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

26) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

27) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

28) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

29) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten