Kurseksamen for Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

26) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

27) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

28) Trenger alle bedrifter verneombud?

29) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten