Kurseksamen for Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Trenger alle bedrifter verneombud?

27) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

28) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

29) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten