Kurseksamen for Hotell og restaurantvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Hva er en SHA plan?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten