Kurseksamen for Hotell og restaurantvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hva er en SHA plan?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten