Kurseksamen for Import, engros og agentur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten