Kurseksamen for Import, engros og agentur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten