Kurseksamen for Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

27) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

28) Hva er en SHA plan?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten