Kurseksamen for Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Hva er en SHA plan?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

26) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

27) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

28) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten