Kurseksamen for Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

26) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

27) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

28) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten