Kurseksamen for Interesseorganisasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten