Kurseksamen for Interesseorganisasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten