Kurseksamen for Kontorvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

26) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten