Kurseksamen for Kontorvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

26) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten