Kurseksamen for Kontorvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

26) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten