Kurseksamen for Kontorvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

26) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten