Kurseksamen for Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Hva er en SHA plan?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten