Kurseksamen for Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hva er en SHA plan?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten