Kurseksamen for Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hva er en SHA plan?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten