Kurseksamen for Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten