Kurseksamen for Landtransport

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hva er en SHA plan?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten