Kurseksamen for Landtransport

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hva er en SHA plan?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten