Kurseksamen for Landtransport

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Hva er en SHA plan?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten