Kurseksamen for Landtransport

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hva er en SHA plan?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten