Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Hva er en SHA plan?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten