Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva er en SHA plan?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten