Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hva er en SHA plan?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten