Kurseksamen for Post- og distribusjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten