Kurseksamen for Post- og distribusjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten