Kurseksamen for Post- og distribusjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten