Kurseksamen for Post- og distribusjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten