Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Hva er en SHA plan?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten