Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Hva er en SHA plan?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten