Kurseksamen for Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Hva er en SHA plan?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

26) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten