Kurseksamen for Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Hva er en SHA plan?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten