Kurseksamen for Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva er en SHA plan?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten