Kurseksamen for Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hva er en SHA plan?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten