Kurseksamen for Produksjon av dyrefor

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten