Kurseksamen for Produksjon av dyrefor

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Hva er en SHA plan?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten