Kurseksamen for Produksjon av dyrefor

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Hva er en SHA plan?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten