Kurseksamen for Produksjon av dyrefor

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hva er en SHA plan?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten