Kurseksamen for Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Hva er en SHA plan?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten