Kurseksamen for Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hva er en SHA plan?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten