Kurseksamen for Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hva er en SHA plan?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten