Kurseksamen for Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Hva er en SHA plan?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten