Kurseksamen for Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hva er en SHA plan?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten