Kurseksamen for Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten