Kurseksamen for Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hva er en SHA plan?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten