Kurseksamen for Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten