Kurseksamen for Produksjon av gummi og plastprodukter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten