Kurseksamen for Produksjon av gummi og plastprodukter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten