Kurseksamen for Produksjon av gummi og plastprodukter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten