Kurseksamen for Produksjon av gummi og plastprodukter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten