Kurseksamen for Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Hva er en SHA plan?

17) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

26) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten