Kurseksamen for Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hva er en SHA plan?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten