Kurseksamen for Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hva er en SHA plan?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten