Kurseksamen for Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Hva er en SHA plan?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten