Kurseksamen for Produksjon av kontor- og datamaskiner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Hva er en SHA plan?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten