Kurseksamen for Produksjon av kontor- og datamaskiner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hva er en SHA plan?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten