Kurseksamen for Produksjon av kontor- og datamaskiner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten