Kurseksamen for Produksjon av maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hva er en SHA plan?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten