Kurseksamen for Produksjon av maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Hva er en SHA plan?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten