Kurseksamen for Produksjon av maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Hva er en SHA plan?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten