Kurseksamen for Produksjon av maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hva er en SHA plan?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten