Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Hva er en SHA plan?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten