Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Hva er en SHA plan?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten