Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hva er en SHA plan?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten