Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Hva er en SHA plan?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten