Kurseksamen for Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Hva er en SHA plan?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten