Kurseksamen for Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Hva er en SHA plan?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten