Kurseksamen for Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

27) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten