Kurseksamen for Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

26) Trenger alle bedrifter verneombud?

27) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten