Kurseksamen for Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

27) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten