Kurseksamen for Produksjon av papir og papirvarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Hva er en SHA plan?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten