Kurseksamen for Produksjon av papir og papirvarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hva er en SHA plan?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten