Kurseksamen for Produksjon av papir og papirvarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hva er en SHA plan?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten