Kurseksamen for Produksjon av papir og papirvarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hva er en SHA plan?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten