Kurseksamen for Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Hva er en SHA plan?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten