Kurseksamen for Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Hva er en SHA plan?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten