Kurseksamen for Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hva er en SHA plan?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten