Kurseksamen for Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hva er en SHA plan?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten