Kurseksamen for Produksjon av tekstiler, lær og klær

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hva er en SHA plan?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten