Kurseksamen for Produksjon av tekstiler, lær og klær

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Hva er en SHA plan?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten