Kurseksamen for Produksjon av tekstiler, lær og klær

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Hva er en SHA plan?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten