Kurseksamen for Produksjon av tekstiler, lær og klær

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Hva er en SHA plan?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten