Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

26) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

27) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten