Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Hva er en SHA plan?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

27) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten