Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hva er en SHA plan?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

27) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten