Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Hva er en SHA plan?

26) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

27) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten