Kurseksamen for Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hva er en SHA plan?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten