Kurseksamen for Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hva er en SHA plan?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

26) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten