Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten