Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

26) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten