Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten