Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten